Afrikaans Grammar Workshop 2018

Afrikaans Grammar Workshop | Ghent, Belgium
5-6 October, 2018 | Ghent, Belgium

 

1 Ghent AGW2018 2 Meertens AGW2018 3 michigan AGW2018 4 VIVA AGW2018

 

Every year the Ghent Centre for Afrikaans organizes a colloquium featuring a linguistics and literary component.

 

GRAMMAR

The grammar component of the Ghent colloquium is also the second presentation of the Afrikaans Grammar Workshop. The first workshop took place in Johannesburg in August 2016. The aim of the workshop is to bring together researchers who concern themselves with the study of Afrikaans grammar from varying theoretical and methodological perspectives. We welcome contributions on any aspect of Afrikaans grammar (phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics), whether in comparison with Dutch, and/or other related or unrelated languages. Contributions on the history of Afrikaans grammar, the role of language contact, and/or current grammatical variation are also welcome. The workshop is organized in conjunction with the Virtual Institute for Afrikaans (VivA), the University of Michigan, and the Meertens Instituut. Keynote speakers are Theresa Biberauer (Cambridge) and Bertus Van Rooy (NWU). The working language of the workshop is English.

GRAMMATIKA

Die taalkundige komponent van die Gentse kollokwium is ook die tweede aanbieding van die Afrikaans Grammar Workshop. Die eerste werkwinkel is in Augustus 2016 in Johannesburg aangebied. Die oogmerk van die werkwinkel is om ondersoekers byeen te bring wat hulle vanuit verskillende teoretiese en metodologiese perspektiewe toespits die studie van die grammatika van Afrikaans. Ons verwelkom bydraes oor enige aspek van die Afrikaanse grammatika (fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, pragmatiek), hetsy in vergelyking met Nederlands en/of ander verwante of onverwante tale. Bydraes oor die geskiedenis van die Afrikaanse grammatika, die rol van taalkontak en/of hedendaagse grammatikale variasie is ook welkom. Die werkwinkel word aangebied in samewerking met die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), die University of Michigan en die Meertens Instituut. Die hoofsprekers is Theresa Biberauer (Cambridge) en Bertus Van Rooy (NWU). Die werkwinkel sal in Engels aangebied word.

GRAMMATICA

De taalkundige component van het Gents colloquium is tevens de tweede editie van de Afrikaans Grammar Workshop, waarvan de eerste editie in augustus 2016 plaatsvond in Johannesburg. De bedoeling van de workshop is om onderzoekers samen te brengen die zich vanuit verschillende theoretische en methodologische perspectieven bezighouden met de studie van de grammatica van het Afrikaans. We verwelkomen bijdragen over enig aspect van de grammatica van het Afrikaans (fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek), al dan niet in vergelijking met het Nederlands en/of andere, al dan niet verwante talen. Eveneens welkom zijn bijdragen over de geschiedenis van de Afrikaanse grammatica, over de rol van taalcontact en/of over hedendaagse variatie in de grammatica. De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), de University of Michigan en het Meertens Instituut. Keynote-sprekers zijn Theresa Biberauer (Cambridge) en Bertus Van Rooy (NWU). De werktaal is het Engels.

Call for papers

INTERNATIONAL CONFERENCE
FIFTH GHENT COLLOQUIUM ON AFRIKAANS
5 & 6 OCTOBER 2018

Introduction

During the international conference, organized by the Ghent Centre for Afrikaans and the study of South Africa, there will be two separate branches of inquiry, as set out in the following summary. The two branches will be offered as parallel sessions during the colloquium, an both will cover the innovative research done, inter alia, at the Ghent University.

The keynote speakers are Prof Dr Theresa Biberauer (Cambridge University), Prof Dr Bertus Van Rooy (North-West University) and Prof Dr Louise Viljoen (Stellenbosch University).

Participants are invited to submit abstracts (in Afrikaans, Dutch or English), to a maximum of 300 words, before 6 May 2018 (Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.). Please indicate whether you would like to participate in the linguistics or literary component.

Afrikaans linguistics: Grammar
The linguistics component of the Ghent colloquium will also be the second presentation of the Afrikaans Grammar Workshop. The first workshop took place in Johannesburg in August 2016. The aim of this workshop is to bring together researchers from varying theoretical and methodological backgrounds who study the grammar of Afrikaans. We welcome submissions on any aspect of Afrikaans grammar (phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics), whether in comparison with Dutch, or any other related or unrelated languages. We also welcome submissions on the grammatical history of Afrikaans, and/or the current variation in grammar. The workshop is offered in collaboration with the Virtual Institute for Afrikaans (VivA), the University of Michigan and the Meertens Institute. The keynote speakers are Theresa Biberauer (Cambridge) and Bertus van Rooy (NWU). The working language will be English.

Afrikaans literature: cultural transfer in Afrikaans and Dutch.
The mediator is an important player in the inquiry into transnational and intercultural relationships between literatures. This player mediates between various language and cultural communities, and participates in more than just one place, and within more than just one system, in the literary discourse. The close relationship between Dutch and Afrikaans accounts for the different conceptualization of the bridge between these two communities, compared to what the classical mediators who work in more traditional language areas with less explicit ties would be used to. In the literary session the bridging function of role-players, and of texts and institutions such as magazines and publishers, will be covered. After more than a hundred years of contact between the literatures of Afrikaans and Dutch, it should be possible to point out many of these intermediating relationships. Crucial to that end, is the description of the role and functioning of literary mediation. Apart from the focus on (South) African, Dutch and Flemish writers, critics and academics, the session will acover the way in which texts from other polysystems (Afrikaans-Dutch) are received and processed. The institutions that play a role in the literary-transnational discourse between Afrikaans and Dutch, will also be investigated.


 

Oproep om referate

INTERNASIONALE KONGRES
VYFDE GENTSE KOLLOKWIUM OOR AFRIKAANS
5 & 6 OKTOBER 2018

Inleiding

Tydens die internasionale kongres, wat deur die Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika gereël word, sal twee aparte ondersoekrigtings nagespeur word, soos hieronder in die opsomming uiteengesit. Die twee rigtings sal tydens die kollokwium parallel loop, en albei dek die innoverende navorsingswerk waarmee daar onder andere aan die Universiteit Gent gewoeker word.

Die hoofsprekers is prof. dr. Theresa Biberauer (Cambridge University), prof. dr. Bertus Van Rooy (Noordwes-Universiteit) en prof. dr. Louise Viljoen (Stellenbosch Universiteit).

Deelnemers word uitgenooi om voor 6 Mei 2018 opsommings (in Afrikaans, Nederlands of Engels) van maksimum 300 woorde in te dien (Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.). Dui asseblief daarby aan of u aan die taalkunde- of letterkundekomponent wil deelneem.

Afrikaanse taalkunde: grammatika
Die taalkundekomponent van die Gentse kollokwium is ook die tweede aanbieding van die Afrikaans Grammar Workshop [Afrikaansgrammatikawerkwinkel]. Die eerste hiervan het in Augustus 2016 in Johannesburg plaasgevind. Die oogmerk van die werkwinkel is om ondersoekers byeen te bring wat uit verskillende teoretiese en metodologiese invalshoeke studies oor die grammatika van Afrikaans onderneem. Ons verwelkom bydraes oor enige aspek van die Afrikaanse grammatika (fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, pragmatiek), hetsy in vergelyking met Nederlands, of ander verwante of onverwante tale. Ons verwelkom eweneens bydraes oor die grammatikale geskiedenis van Afrikaans en/of oor hedendaagse variasie in die grammatika. Die werkwinkel word aangebied in samewerking met die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), die University of Michigan en die Meertens Instituut. Die hoofsprekers is Theresa Biberauer (Cambridge) en Bertus Van Rooy (NWU). Die werkstaal is Engels.

Afrikaanse letterkunde: kultuuroodrag in Afrikaans en Nederlands
'n Belangrike rolspeler in die ondersoek na die transnasionale en interkulturele verhoudings tussen literature, is die bemiddelaar. Dié onderhandel tussen verskillende taal- en/of kultuurgemeenskappe, en neem op meer as één plek, en binne meer as één stelsel, deel aan die literêre gesprek. Die bloedverband tussen Afrikaans en Nederlands dra by daartoe dat die brug ietwat anders gekonsipieer is as wat die geval is vir meer tradisionele bemiddelaars wat in taalgebiede met 'n losser verband werk. In die letterkundesessie kom die brugfunksie van rolspelers, en van tekste en institusies soos tydskrifte en uitgewers aan bod. In die verloop van meer as ʼn eeu se kontak tussen die Afrikaanse en Nederlandse literatuur, kan baie van hierdie intermediërende verhoudings aangedui word. Ten einde so ʼn ondersoek te onderneem, moet die rol en funksionering van literêre bemiddeling beskryf word. Naas die fokus op (Suid-)Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse skrywers, kritici en akademici, word daar in die sessie ook aandag gegee aan hoe tekste uit ander literêre polisisteme (Afrikaans-Nederlands) ontvang en verwerk word. Die inrigtings wat in die literêr-transnasionale gesprek tussen Afrikaans en Nederlands ʼn rol speel, sal ook te berde kom.


 

Call for papers

INTERNATIONAAL CONGRES
5de GENTSE COLLOQUIUM OVER HET AFRIKAANS
5 & 6 OKTOBER 2018

Inleiding

Tijdens dit internationale congres, georganiseerd door het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika, zullen twee uiteenlopende onderzoekslijnen uitgewerkt worden, zoals uiteengezet in de samenvattingen hieronder. De twee lijnen zullen parallel behandeld worden tijdens het colloquium en ze verwijzen beide naar innovatief navorsingswerk waarmee men onder andere aan de Universiteit Gent druk bezig is.

Als keynote sprekers zijn Prof. dr. Theresa Biberauer (Cambridge University), Prof. dr. Bertus Van Rooy (Noordwest Universiteit) en Prof. dr. Louise Viljoen (Stellenbosch Universiteit) uitgenodigd.

Deelnemers worden uitgenodigd abstracts (in Afrikaans, Nederlands of Engels) van maximum 300 woorden in te dienen voor 6 Mei 2018 (Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.). Gelieve daarbij aan te geven of uw abstract aansluit bij het letterkundige of taalkundige deel.

Taalkunde van het Afrikaans: Grammatica
De taalkundige component van het Gents colloquium is tevens de tweede editie van de Afrikaans Grammar Workshop, waarvan de eerste editie in augustus 2016 plaatsvond in Johannesburg. De bedoeling van de workshop is om onderzoekers samen te brengen die zich vanuit verschillende theoretische en methodologische perspectieven bezighouden met de studie van de grammatica van het Afrikaans. We verwelkomen bijdragen over enig aspect van de grammatica van het Afrikaans (fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek), al dan niet in vergelijking met het Nederlands en/of andere, al dan niet verwante talen. Eveneens welkom zijn bijdragen over de grammaticale geschiedenis van het Afrikaans en/of over hedendaagse variatie in de grammatica. De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), de University of Michigan en het Meertens Instituut. Keynote-sprekers zijn Theresa Biberauer (Cambridge) en Bertus Van Rooy (NWU). De werktaal is het Engels.

Letterkunde van het Afrikaans: Cultuurtransmissies van Afrikaans en Nederlands
Een belangrijke speler in het onderzoek naar transnationale en interculturele relaties tussen literaturen is de intermediair. De bemiddelaar onderhandelt tussen verschillende taal- en/of cultuurgemeenschappen en neemt deel aan het vertoog over literatuur op meer dan één plek, binnen meer dan één literair systeem. De zusterrelatie tussen Afrikaans en Nederlands draagt ertoe bij dat de brug wellicht enigszins anders geconcipieerd is dan in het geval van meer klassieke bemiddelaars tussen minder taalverwante gebieden. In de letterkundige sessie komt de brugfunctie van actoren en ook teksten en instituties zoals tijdschriften en uitgeverijen aan bod. In de loop van meer dan een eeuw van contacten tussen de literaturen van Afrikaans en Nederlands kunnen tal van intermediërende relaties worden aangeduid. Een brede invulling van de rol en het functioneren van de literaire bemiddeling ligt ten grondslag aan deze oproep. Naast de focus op (Zuid-)Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse schrijvers, critici en academici wordt in de sessie aandacht besteed aan teksten die in andere literaire polysystemen (Afrikaans-Nederlands) circuleren, worden gerecipieerd en verwerkt. Ook instituties zijn in het literair-transnationale gesprek tussen Afrikaans en Nederlands belangwekkend te noemen.

REGISTRATION

Thank you for your interest in the workshop. Please complete the online registration form to secure your participation.

A limited number of travel bursaries are being made available for suitable post-graduate students or early-career academics.

  • Who qualifies? Local or international students who are currently registered in a master’s or PhD program; academics who are employed as postdoctoral researchers; or academics who have earned a PhD in 2017 or 2018. Only candidates whose abstracts have been accepted for presentation at the workshop will be considered.
  • What does the travel bursary cover? Only actual travel and accommodation costs will be covered.For international candidates a maximum of R8,000 applies; for local candidates a maximum of R5,000 applies.
  • When will I know whether my application was successful? As soon as possible after the program has been finalised.
  • What is the final date for application?To be communicated.
  • How do I apply? You have to submit your abstract first. You can then complete the online application form (or navigate on VivA’s website to Portale > Inligtingsportaal > Grammatikawerkswinkel). You also have to register for the workshop.

For enquiries, contact Marlie Coetzee on +27 72 749 2431, or send an email to Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Colloquium

Every year the Ghent Centre for Afrikaans organizes a colloquium featuring a linguistics and literary component.

Colloquium 2018

Communication:
It has come to our attention that some of our South African colleagues have expressed concern about the fact that, English will be used as the medium of communication for the linguistics component of the colloquium in Ghent this year. We would like to emphasize that this does not represent a fundamental shift in our position, and that it was never our intention to hereafter host the linguistics component of the Ghent colloquium in English. As was indicated explicitly in the call sent out a few weeks ago, this 2018 meeting is an extraordinary gathering. The Ghent Centre has been offered the opportunity to host the second Afrikaans Grammar Workshop (AGW) in Ghent, which will be integrated into the colloquium. The AGW is a new, yet valuable initiative aimed at the internationalization of the study of the grammar of Afrikaans. The previous meeting was held in Johannesburg in 2016, and it was also presented in English in order to offer linguists from six countries, with a shared interest in Afrikaans as a field of study the opportunity to participate. The members of the Ghent Centre are convinced that such initiatives serve to broaden the interest in and the knowledge of Afrikaans, and have therefore welcomed the opportunity to host the AGW2 in Ghent. We hope to use this as a means to attract a partially new public to the activities of the Centre this year. There are, without a doubt, researchers here in the Low Countries as well as in other parts of the world, who are interested in the grammar of Afrikaans, but who are not proficient enough to attend scientific lectures offered in Afrikaans or Dutch, let alone present a paper in these languages.

The Ghent Centre has worked hard to encourage interest in Afrikaans and to offer a European platform for the study of Afrikaans linguistics and literature – and we hope to be doing so well into the future. At the same time, we do reserve the right to determine, on our honour and our conscience, the languages in which the diverse scientific activities that we organize will be presented, while taking into account our aims and the needs of the public we aim to attract. The medium for the colloquium is, and will remain, Dutch and Afrikaans, but when circumstances demand it, we must be able to offer the colloquium in English – or whatever other language is deemed appropriate. We hope that this explanation will allay the fears of some of the associates of the Centre. We are very much looking forward to the next meeting of the colloquium.

 


 

Kollokwium

Elke jaar organiseer die Gents Centrum voor Afrikaans 'n kollokwium met 'n taalkunde- en 'n letterkundekomponent.

Kollokwium 2018

Mededeling:
Ons het verneem dat daar by sommige Suid-Afrikaanse kollegas ʼn onrustigheid is oor die feit dat die voertaal van die taalkundekomponent van die Gentse kollokwium hierdie jaar Engels sal wees. Ons wil dit benadruk dat dit glad nie op 'n fundamentele koersverandering dui nie, en dat dit geensins ons bedoeling is om die taalkundedeel van die Gentse kollokwium voortaan vanuit die staanspoor in Engels aan te bied nie. Hierdie 2018-byeenkoms is, soos reeds uitdruklik gemeld in die oproep wat 'n paar weke gelede uitgestuur is, ʼn buitengewone byeenkoms. Die Gents Centrum het die geleentheid gekry om die tweede Afrikaans Grammar Workshop (AGW) in Gent aan te bied, wat deel van die kollokwium sal uitmaak. Die AGW is 'n nuwe, maar waardevolle inisiatief, wat uiteindelik gerig is op die internasionalisering van die studie van die Afrikaanse grammatika: Die vorige byeenkoms het in 2016 in Johannesburg plaasgevind, en is ook in Engels aangebied sodat taalkundiges uit ses verskillende lande met 'n gedeelde belangstelling in Afrikaans as studieveld daaraan kon deelneem Die lede van die Gents Centrum is daarvan oortuig dat sulke inisiatiewe bydra om die belangstelling in en kennis van Afrikaans te bevorder, en het derhalwe die geleentheid om die AGW2 in Gent aan te bied met dankbaarheid aangegryp. Op hierdie wyse hoop ons om hierdie jaar ook 'n gedeeltelik nuwe publiek by die Centrum se aktiwiteite te betrek: Daar is in sowel die Lae Lande as in ander dele van die wêreld gewis navorsers wat opreg geïnteresseerd is in Afrikaanse grammatika, maar nie Afrikaans en/of Nederlands voldoende beheers om wetenskaplike lesings in die tale behoorlik te verstaan nie, laat staan nog om self 'n lesing in Afrikaans of Nederlands aan te bied.

Die Gents Centrum het reeds heelwat moeite gedoen om belangstelling in Afrikaans te bevorder en aan die studie van Afrikaanse taal- en letterkunde 'n Europese platform te bied – en ons hoop om dit nog vir baie jare te kan doen. Terselfdertyd behou ons ons die reg voor om self, op ons eer en gewete, te beslis in watter tale die uiteenlopende wetenskaplike aktiviteite wat ons organiseer, aangebied gaan word, met die doelstellings daarvan en met die beoogde publiek deeglik in ag geneem. Die voertale is steeds Nederlands en Afrikaans, en dit sal in die toekoms so bly, maar as die omstandighede dit regverdig, moet dit ook in Engels kan plaasvind – of in welke ander taal ook al.

Ons hoop dat hierdie toeligting die besorgdheid by sommige van die genote van die Centrum ietwat kan temper, en ons sien reeds baie uit na die volgende aanbieding van ons kollokwium.

 


 

Colloquium

Elk jaar organiseert het Gents Centrum voor Afrikaans een colloquium met een taalkundig en een letterkundig luik.

Colloquium 2018

Mededeling
We hebben gemerkt dat er bij sommige Zuid-Afrikaanse collega’s enige ongerustheid bestaat over het feit dat de voertaal voor de taalkundige component van het Gents colloquium dit jaar Engels zal zijn. We willen beklemtonen dat dit geen fundamentele koerswijziging inhoudt en dat het geenszins onze bedoeling is om het taalkundige deel van het Gents colloquium voortaan standaard in het Engels te houden. De editie-2018 is, zoals uitdrukkelijk vermeld in de oproep die we een paar weken geleden hebben verstuurd, een bijzondere editie. Het Gents Centrum heeft de gelegenheid gekregen om de tweede editie van de Afrikaans Grammar Workshop (AGW) in Gent aan te bieden, als deel van het colloquium. De AGW is een jong maar waardevol initiatief dat uitdrukkelijk gericht is op de internationalisering van de grammaticale studie van het Afrikaans: de vorige editie ervan vond plaats in 2016 in Johannesburg, in het Engels, en werd bijgewoond door taalkundigen uit zes verschillende landen met een gedeelde belangstelling voor het Afrikaans als objecttaal. De leden van het Gents Centrum zijn ervan overtuigd dat zulke initiatieven bijdragen aan de interesse voor en kennis over het Afrikaans en hebben de kans om AGW2 in Gent aan te bieden dan ook dankbaar aangegrepen. Op die manier hopen we dit jaar ook een gedeeltelijk nieuw publiek bij de activiteiten van het Centrum te betrekken: er zijn zowel in de Lage Landen als in andere delen van de wereld zeker onderzoekers die oprecht geïnteresseerd zijn in Afrikaanse grammatica, maar die het Afrikaans en/of Nederlands niet voldoende beheersen om wetenschappelijke lezingen in die talen goed te verstaan, laat staan om zelf een lezing in het Afrikaans of Nederlands te geven.

Het Gents Centrum heeft al veel inspanningen geleverd om de belangstelling voor het Afrikaans te promoten en de studie van de Afrikaanse taal- en letterkunde een Europees platform te bieden — en we hopen dat nog vele jaren te kunnen blijven doen. Tegelijk behouden we ons echter het recht voor om zelf, in eer en geweten, te beslissen over de talen waarin de diverse wetenschappelijke activiteiten die we organiseren worden aangeboden, rekening houdend met de doelstellingen ervan en met het beoogde publiek: vaak zijn de voertalen Nederlands en Afrikaans, en dat zal ook in de toekomst zo blijven, maar als de omstandigheden erom vragen moet het ook in het Engels kunnen — of in nog een andere taal.

We hopen met deze toelichting de bezorgdheid die blijkbaar bij sommige geassocieerde leden van het Centrum leeft te hebben kunnen temperen, en we kijken alvast uit naar de volgende editie van ons colloquium.

Afrikaans Grammar Workshop 2016

Afrikaans Grammar Workshop | Johannesburg, South Africa
25-26 August, 2016| Johannesburg, South Africa

banner

Afrikaans Grammar: Descriptive and Theoretical Perspectives | Johannesburg, South Africa

The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be accommodated at the venue, and we can therefore unfortunately no longer accept additional registration or participants. Hope to see you at the next workshop in a year or two!


 

Afrikaans is unique among the Germanic languages in several ways: Notably, it is the only language of the Germanic family that originated outside of Europe and that is spoken primarily in Africa. Due to the unique historical context in which Afrikaans developed, it has grammatical features setting it apart from the rest of the Germanic family. Afrikaans is also the first language of over seven million people and the third largest language in South Africa.

In spite of its uniqueness and the size of the Afrikaans speech community, Afrikaans is relatively understudied and underdescribed from the perspective of theoretical linguistics. This workshop seeks to address the paucity of descriptive and theoretical studies of Afrikaans in contemporary linguistics by bringing together scholars who work on any aspect of Afrikaans grammar for a two day workshop. We welcome contributions on any aspect of Afrikaans grammar, from both a descriptive and theoretical perspective. Also welcome are contributions of a more comparative nature, focusing on the relationship between Afrikaans and her sister languages (Dutch, Frisian, etc.).

Contact the organizers at Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. if you any questions.

Hope to see many of you in Johannesburg in August 2016!

Plenary speakers
Jac Conradie, University of Johannesburg
Frans Hinskens, Meertens Instituut

Organizing Committee
Andries Coetzee (University of Michigan and North-West University, South Africa)
Gerhard van Huyssteen (VivA and North-West University, South Africa)

Local Organizing Committee
Gerhard van Huyssteen (VivA and NWU) and Marlie Coetzee (VivA and NWU) are taking care of the local organization for the workshop. Please contact Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. with questions about the local organization or logistics.

banner

The program is now final, and we don’t expect any additional change to be made to it. See you all soon!

 

Thursday
10:00 - 10:30 Registration    
10:30 - 11:30 Plenary: Frans Hinskens The Afrikaans reduction of medial voiced obstruents: determinants, rule typology and origin PDF
11:30 - 12:05 Nina Brink Afrikaans speaking children’s first form-meaning mappings PDF
12:05 - 12:40 Michelle White, Kate Huddlestone & Roeline Bastiaanse The comprehension of negation in the L1 acquisition of Afrikaans PDF
Lunch Break
2:00 - 2:35 René Backhouse, Johan Oosthuizen Casting some ‘light’ on small clauses in Afrikaans PDF
2:35 - 3:10 Timothy Colleman, Gerhard van Huyssteen, Arie Verhagen A constructionist account of the weg-construction(s) of Afrikaans PDF
Break
3:30 - 4:05 Daan Wissing Afrikaans on the move: evidence from its word stress formation PDF
4:05 - 4:40 Andrew Lamont The small matter of the Afrikaans diminutive PDF
4:40 - 5:15 Andreas Baumann Stabilizing determinants in the transmission of phonotactic systems: on the emergence of the Afrikaans consonant-cluster inventory PDF
Friday
8:45 - 9:20 Dario Rens The anticausative prominence in Afrikaans PDF
9:20 - 9:55 Daniel Van Olmen, Adri Breed, Ben Verhoeven A typological and questionnaire-based approach to the human impersonal pronouns in Afrikaans PDF
9:55 - 10:30 Bertus van Rooy, Haidee Kruger Syntactic variation in direct and indirect speech constructions PDF
Break
10:45 - 11:45 Plenary: Jac Conradie Where is ‘het’ heading? PDF
11:45 - 12:20 Ernst Kotzé Complementation and modification patterns in adjectives: a comparison of Afrikaans and Dutch PDF
Lunch Break
1:45 - 2:20 Yolandi Ribbens-Klein Acoustic explorations towards a sociophonetics of Afrikaans /r/ variation PDF
2:20 - 2:55 Andries W. Coetzee, Patrice Beddor, Dominique Bouavichith, Justin Craft, Daan Wissing Tone and plosive voicing in Afrikaans: an imbalanced system of contrast PDF
2:55 - 3:30 Johanita Kirsten Mens moet maar aanpas – Recent changes in Afrikaans generic pronoun use PDF
Break
3:45 - 4:20 Benito Trollip, Frans Hinskens The linking element in Afrikaans compounds: testing the effects of cognitive and formal determinants PDF
4:20 - 4:55 Gerhard van Huyssteen Multiword proper names in compounds and derivations: Towards a morphographemic model of choice PDF

Thank you for your interest in the workshop. Unfortunately, we have reached the capacity of the number of people we can accommodate, and can therefore no longer accept additonal registration or participation.

Abstract submission deadline: June 15, 2016 at 23:59 pm South African time.
Notification of acceptance: July 1, 2016.
Workshop dates: August 25 and 26, 2016.

Venue

The workshop will take place at the OR Tambo Protea Hotel. This hotel is conveniently located at the OR Tambo International Airport, making travel easy for participants coming from abroad or other parts of South Africa.

Local Organizing Committee

Marlie Coetzee (VivA and NWU)
Gerhard van Huyssteen (VivA and NWU)

Please contact Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. with any questions about the logistics and local organization.

A limited number of travel bursaries are being made available for suitable post-graduate students or early-career academics.

  • Who qualifies? Local or international students who are currently registered in a master’s or PhD program; academics who are employed as postdoctoral researchers; or academics who have earned a PhD in 2015 or 2016. Only candidates whose abstracts have been accepted for presentation at the workshop will be considered.
  • What does the travel bursary cover? Only actual travel and accommodation costs will be covered.For international candidates a maximum of R20,000 applies; for local candidates a maximum of R6,000 applies.
  • When will I know whether my application was successful? As soon as possible after the program has been finalised, but not later than July 25, 2016.
  • What is the final date for application? June 15, 2016
  • How do I apply? You have to submit your abstract first, following the procedure described here. You can then complete the online application form here (or navigate on VivA’s website to Portale > Inligtingsportaal > Grammatikawerkswinkel). You also have to register for the workshop here.

For enquiries, contact Marlie Coetzee on +27 18 299 1020, or send an email to Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..

banner

See you all soon in Johannesburg!

Dear participants,

Thank you so much for your participation in this workshop! Everything is ready and in place now, and we are looking forward to two days of exciting and interesting discussions about Afrikaans. See you all in just a few days.

Don’t hesitate to contact Marlie Coetzee if you have any questions.

The Organizers.

This entry was posted in Uncategorized on August 21, 2016.

 


 

Preliminary program available

A preliminary program for the workshop is now available under the “Program” tab at the top of the page. Plenary presentations have been allotted an hour (including questions), and all other presentations 35 minutes (including questions).

This entry was posted in Uncategorized on July 8, 2016.

 


 

Plenary speakers confirmed

We are pleased to announce that we have confirmed two plenary speakers for the workshop. Both of them are first rate linguists who have produced important research on Afrikaans and Dutch.

Jac Conradie, University of Johannesburg
Frans Hinskens, Meertens Instituut

This entry was posted in Uncategorized on June 13, 2016.

 


 

We are back on!

We are very happy to report that the workshop in back on! As we had reported earlier, we had to cancel our plans for a workshop in Amsterdam this year. With the help of the staff at VivA, however, we have been able to move the workshop to Johannesburg for this year. Other than the location, the rest of the plans remain the same. We’re hoping to have a follow-up workshop in Amsterdam in the near future.

We apologize for the complications caused by the change in venue, but we hope to see many of you in Johannesburg in August!

This entry was posted in Uncategorized on April 26, 2016.