BEPALINGS EN VOORWAARDES

 

1. INLEIDING

 

1.1 Indien jy die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) se virtuele inhoud by www.viva-afrikaans.org of enige gedeelte daarvan gebruik, asook VivA se app, VivA en die Taalkommissie se Facebookblad, Twitterblad, Instagramblad, YouTube-kanaal, VivA-blogs, VivA-webinare, Taalportaal, Korpusportaal en/of woordeboekinhoud op VivA se Woordeboekportaal (gesamentlik die "VivA- virtuele inhoud" genoem), verbind jy jou tot die gebruiksvoorwaardes soos hier uiteengesit. Die gebruiksvoorwaardes tree in werking wanneer jy die VivA- virtuele inhoud vir die eerste keer gebruik en vorm 'n ewigdurende ooreenkoms tussen jou en VivA. As jy nie deur al die voorwaardes wat hierna volg verbind wil wees nie, moet jy nie hierdie VivA- virtuele inhoud besoek, gebruik en/of bydra tot hierdie VivA- virtuele inhoud nie.

1.2 VivA is 'n onafhanklike diens op die Internet, en word as onderneming deur die Virtuele Instituut vir Afrikaans MSW (VivA) bedryf.

1.3 VivA streef na die plasing van bestaande en oorspronklike materiaal en na die oop en onbeperkte uitruil van idees en menings. Die menings van bydraers tot hierdie webtuiste is dus hul eie en weerspieël nie noodwendig die mening van die bestuur van VivA nie.

1.4 Die dienste en inligting wat deur VivA aangebied word, is gratis tensy anders vermeld. Hoewel VivA alles in sy vermoë doen om die kwaliteit en akkuraatheid van die dienste en inligting te verseker, moet jy nie aanneem dat dit noodwendig korrek en sonder foute is nie, of dat dit geskik is vir die doel waarvoor jy dit wil aanwend nie.
 

2. BEPERKTE AANSPREEKLIKHEID EN VRYWARING

 

2.1 Jou toegang tot en gebruik van die VivA- virtuele inhoud is op jou eie risiko.

2.2 Dit is jou eie plig om die hardeware, sagteware en telekommunikasielyne wat jy mag gebruik om toegang tot die VivA- virtuele inhoud te verkry, in stand te hou.

2.3 VivA maak geen waarborge, voorstellings (uitdruklik of geïmpliseerd) met betrekking tot die VivA- virtuele inhoud nie. Sonder om afbreuk te doen aan die algemene aard van voorgenoemde, waarborg VivA nie die egtheid of korrektheid van enige inligting wat op die VivA- virtuele inhoud verskyn nie en dit is jou eie verantwoordelikheid om die egtheid of korrektheid daarvan na te gaan.

2.4 VivA is nie aanspreeklik vir enige verlies, uitgawe of skade van welke aard ook al wat jy mag ly of aangaan as gevolg van jou toegang tot of gebruik van enige inligting vervat in hierdie VivA- virtuele inhoud nie, insluitend, sonder beperking, enige verlies, uitgawe of skade wat tot stand gekom het as gevolg van een van die volgende:

2.4.1. foutiewe inligting vervat in die VivA- virtuele inhoud;
2.4.2. ongemagtigde toegang of wysiging van die VivA- virtuele inhoud deur 'n derde party;
2.4.3. die onbeskikbaarheid van die VivA- virtuele inhoud;
2.4.4. die vernietiging van jou data of rekenaartoerusting, of die data of rekenaartoerusting van 'n derde party wat jy gebruik het om toegang tot die VivA- virtuele inhoud te verkry.

2.5 Jy vrywaar VivA van enige aanmaning, eis of regshandeling wat teen VivA ingestel word wat direk of indirek voortvloei as gevolg van jou gebruik van, of toegang tot hierdie VivA- virtuele inhoud.

2.6 VivA behou die reg voor om hierdie VivA- virtuele inhoud op sy eie diskresie en te enige tyd te verander, by te werk of op te skort.

2.7 Jy is self verantwoordelik vir enige inhoud wat jy aan VivA stuur, op die VivA- virtuele inhoud laai of deur middel van VivA aan derde partye stuur. VivA is nie verantwoordelik vir die verlies van enige inhoud wat jy op die VivA- virtuele inhoud laai of deur die VivA- virtuele inhoud stuur nie, en dit is jou eie verantwoordelikheid om self 'n rugsteunkopie te maak.

2.8 Die menings op die VivA-blogs, VivA-webinare en Taalportaal is dié van die blogger, aanbieder en/of skrywer self. VivA is slegs 'n passiewe kanaal vir die verspreiding van materiaal wat deur gebruikers op die VivA- virtuele inhoud geplaas is. VivA onderskryf nie enige inhoud op VivA-blogs of VivA-webinare nie. Die inligting op VivA-blogs, VivA-webinare en Taalportaal word verskaf sonder enige waarborg.

2.9 Die kopiereg op inhoud van korpusse in die Korpusportaal behoort aan die onderskeie verskaffers, uitgewers en/of skrywers. VivA is slegs 'n passiewe kanaal vir die beskikbaarstelling van korpusse wat deur die verskaffers, uitgewers en/of skrywers as deel van die VivA- virtuele inhoud verskaf is. VivA onderskryf nie enige inhoud op VivA se Korpusportaal nie. Die inligting op VivA se Korpusportaal word verskaf sonder enige waarborg.

2.10 Sonder om afbreuk te doen aan die algemene strekking van die voorafgaande, stem jy toe, wanneer jy enige publikasie of ander bydrae op die VivA- virtuele inhoud of die VivA-blogs plaas, tot moontlike benadeling as gevolg van laster deur ander gebruikers van VivA wat op die VivA- virtuele inhoud gepubliseer word. Sonder om afbreuk te doen aan die voorafgaande, vrywaar jy VivA voorts van enige lastereis wat jy teen 'n ander VivA-gebruiker mag instel of wat deur sulke ander gebruikers teen jou ingestel word.

2.11 VivA sal nie verantwoordelik gehou word vir enige skade, eise vir kompensasie, vergoeding, ensovoorts wat opgedoen word deur webwerwe wat besoek is vanaf skakels op VivA se webwerf nie. Sodra ʼn gebruiker via ʼn skakel op VivA na ʼn ander webwerf beweeg, is die gebruiker onderhewig aan die bepalings en voorwaardes van daardie webwerf.

2.12 VivA aanvaar dat alle minderjariges wat die webwerf besoek of die app gebruik dit onder toesig van hulle ouers of voogde doen, of ten minste met die nodige toestemming van hulle ouers of voogde doen en sal daarom nie aanspreeklikheid aanvaar vir enige aanstootlike, onwelvoeglike of gewelddadige kommentaar, inhoud, beeldmateriaal of klankmateriaal waaraan ʼn minderjarige blootgestel word nie.

2.13 VivA doen redelike stappe om gebruikers te beskerm teen skade en kuberkrakers, maar kan nie verantwoordelik gehou word indien hulle wel skade ly as gevolg daarvan nie.

 

3. KOEKIES

 

Hierdie webtuiste bevat koekies, wat verseker dat die webtuiste optimaal en doeltreffend funksioneer. ʼn Koekie is ʼn klein tekslêer wat inligting bevat en op ʼn gebruiker se rekenaar gestoor word wanneer die gebruiker ʼn webtuiste besoek. Daar is twee soorte koekies. Die eerste staan bekend as ʼn “permanente koekie” (persistent cookie). Dit is permanent en word op die gebruiker se rekenaar gestoor selfs wanneer die webtuiste verlaat word en die soekenjin toegemaak word. Die tweede soort koekie is tydelik, dit staan bekend as ʼn “eenmalige koekie” (session cookie) en word tydens die besoek aan die webtuiste op die gebruiker se rekenaar gestoor. Wanneer die soekenjin toegemaak word, verdwyn die sessiekoekie van die gebruiker se rekenaar af.

Hierdie webtuiste gebruik albei soorte koekies. Dit word om die volgende redes gebruik:

  • Die aantal besoekers aan die webtuiste word getel en die soort verkeer word geanaliseer; en
  • Toegang word verleen tot funksies soos woordeboeksubskripsies en voorkeure.

Indien jy as gebruiker nie die aanwending van koekies aanvaar nie, kan jy die instellings in jou soekenjin (bv. Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome) verander ten einde die stoor van koekies te deaktiveer en ongewenste koekies te verwyder.

 

4. PRIVAATHEID

 

4.1 Enige inligting wat deur gebruiker aan VivA verskaf word (insluitend naam en van, e-posadres, selfoonnommer, geboortedatum, foto’s van gebruikers, woonadres, ID-nommer (indien gebruikers verkies om dit te verskaf), IP-adres en ander inligting tydens byvoorbeeld ʼn registrasieproses of intekening op ʼn nuusbrief, asook enige kommentaar wat op enige van VivA se sosialemediaplatforms gelewer word, mag deur VivA gestoor word.

4.2 VivA versamel inligting oor gebruikers se demografie en belangstellings soos van tyd tot tyd benodig vir navorsingsdoeleindes.

4.3 VivA maak van koekies (cookies: http://en.wikipedia.org/wiki/HTTPcookie) gebruik om inligting oor gebruikers se internetgebruikspatrone te versamel. Koekies kan ook gebruik word om gebruikers se inligting te onthou sodat sekere velde nie herhaaldelik ingevoer hoef te word nie, en om as meetinstrument te dien. Inligting wat deur middel van koekies versamel is, is ook onderworpe aan die riglyne vir beskerming van privaatheid soos hier uiteengesit.

4.4 Inligting kan ook gebruik word om gebruikers te kontak.

4.5 Ingesamelde inligting word as vertroulik hanteer en sal slegs met toestemming of waar vereis, met erkenning aan inligtingsbronne, gebruik word.

4.6 VivA gebruik hierdie persoonlike inligting slegs vir sy eie doeleindes en sal nooit persoonlike inligting wat deur lesers aan ons verskaf is, verkoop of aan ʼn derde party vir bemarkingsdoeleindes verskaf nie.

4.7 Daar is geen beperking op hoe lank VivA ʼn gebruiker se inligting mag stoor nie. Dit word eksplisiet gestel dat gebruikers daarop moet let dat hulle inligting, insluitende kommentaar, steeds VivA se eiendom bly en op VivA se sosialemediaplatforms vertoon mag word, selfs nadat lidmaatskap of subskripsie beëindig is.

4.8 Inligting wat deur gebruikers aan VivA verskaf is, insluitende kommentaar wat geplaas word, kan gebruik word vir navorsing, beplanning, ondersoek na onregmatige gebruik van die webwerf, kommunikasie met gebruikers en verbetering van diens en inhoud in die algemeen.

4.9 Inligting wat deur gebruikers aan VivA verskaf is, kan aan ʼn derdepartydiensverskaffer voorsien word ten einde die uitvoer van hul take moontlik te maak, in welke geval die derdepartydiensverskaffer ʼn ooreenkoms sal teken om die vertroulike hantering van hierdie inligting te verseker, of tensy ʼn behoorlik gemagtigde lasbrief anders bepaal. So ʼn derdepartydiensverskaffer sal mutatis mutandis onderhewig wees aan dieselfde bepalings as dié waartoe VivA hom hiermee verbind.

 

5. KOPIEREG

 

5.1 Die kopiereg en alle ander immateriële goedereregte van die VivA- virtuele inhoud, insluitend die uitleg, ontwerp, kentekens, grafika en multimedia-werke wat daarop verskyn, behoort aan VivA tensy sodanige regte uitdruklik deur die verskaffer, outeur of uitgewer voorbehou of gelisensieer is alvorens dit as deel van die VivA- virtuele inhoud gepubliseer is.

5.2 Jy mag sodanige werke besigtig en deursoek, mits:

5.2.1. dit vir persoonlike gebruik is en nie vir enige kommersiële doel aangewend word nie;
5.2.2. jy geen kopieë daarvan maak nie;
5.2.3. jy nie die werke op sodanige wyse verander tot nadeel van VivA nie;
5.2.4. leermateriaal vir opvoedkundige doeleindes alleen gebruik.

5.3 Sonder om afbreuk te doen aan die bepalings vervat in paragraaf 4 hierbo, bevestig VivA dat die kopiereg in bydraes, artikels en ander literêre werke wat deur jou geskep is en wat jy aan VivA stuur, aan jou behoort. Wanneer jy enige artikels, bydraes of ander materiaal op die VivA- virtuele inhoud plaas, gee jy daarmee saam ook vir VivA 'n oordraagbare, ewigdurende, wêreldwye en tantièmevrye lisensie om die werke vir plasing op VivA te gebruik. Indien die intellektuele eiendom van materiaal wat deur jou aangebied word vir plasing op die VivA- virtuele inhoud aan 'n derde party behoort, onderneem jy om VivA daarvan in kennis te stel en vrywaar jy VivA teen enige eis wat die eienaar van daardie intellektuele eiendomsregte teen VivA mag instel.

5.4 Die handelsmerke en kentekens op VivA se tekste en blaaie is die geregistreerde, en waar toepaslik die niegeregistreerde, handelsmerke van VivA. Niks op VivA se dokumente of tekste mag so geïnterpreteer word om te beteken dat jy 'n lisensie of die reg verkry om enige handelsmerk sonder VivA se toestemming te gebruik nie.

5.5 Jy mag nie ons intellektuele eiendom of dié van 'n derde party vir enige doel gebruik sonder om vooraf ons skriftelike toestemming te verkry nie.

5.6 Alle aansoeke vir die gebruik van ons intellektuele eiendom kan gerig word aan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. Indien jy nie binne vyf werksdae 'n antwoord van ons ontvang nie, kan jy aanvaar dat jou versoek van die hand gewys is.

5.7 Dit is uiters belangrik dat die wette wat kopiereg en billike gebruik of billike verspreiding van materiaal wat aan ander behoort, insluitend VivA se eie kopiereg en handelsmerke, gerespekteer word. Moet nooit meer as kort stukkies uit werk wat deur kopiereg beskerm word, gebruik of aanhaal nie, en skryf dit sover moontlik toe aan die oorspronklike outeur/bron.

5.8 By herpublikasie of verspreiding van enige geskrewe teks, gesproke teks, visuele produkte, multimediaprodukte of klankprodukte wat deur VivA vervaardig is of besit word, moet VivA as die oorspronklike publikasiemedium van die teks of produk vermeld word.

5.9 ʼn Aktiewe internetskakel na die oorspronklike artikel op VivA se webwerf moet by herpublikasie/verspreiding gepubliseer word.

5.10 Geen inhoud mag vir kommersiële en/of sakedoeleindes gebruik word sonder VivA se instemming nie.

5.11 Enige persoon (regspersoon of natuurlike persoon) sal plagiaat en/of intellektuele eiendomsregskending pleeg indien hy of sy VivA se idees, gepubliseer of ongepubliseer, aanbied asof dit sy eie is. Hierdie idees sluit onder andere in, maar is nie beperk nie tot, geskrewe teks, gesproke teks, visuele produkte, multimediaprodukte, en klankprodukte.

5.12 VivA hou die reg voor om toepaslike regsremedies teen oortreders in dié verband in te stel.

5.13 VivA behou die reg voor om toegang tot die webwerf aan enige IP-adres te weier. Indien ongerymdhede, ongemagtigde toegang en/of aktiwiteite wat ʼn potensiële gevaar inhou, vermoed word, sal VivA die nodige stappe doen om die sekuriteit van die webwerf te verseker, insluitend voorsorgmaatreëls soos nodig geag deur VivA.

 

6. SKAKELS

 

6.1 Niemand mag 'n skakel, insluitend hiperskakels, rame ("iFrames"), merkers of soortgelyke verwysing na enige deel van die VivA virtuele inhoud maak sonder om vooraf ons skriftelike toestemming te verkry nie. VivA mag die toestemming te enige tyd wysig of terugtrek.

6.2 Alle aansoeke vir sodanige skakels kan gerig word aan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. Indien jy nie binne vyf werksdae 'n antwoord van ons ontvang nie, kan jy aanvaar dat jou versoek van die hand gewys is.
 

7. SKAKELS NA DERDE PARTYE

 

7.1 Die VivA virtuele inhoud bevat skakels na ander webblaaie met inligting en ander materiaal wat deur derde partye geskep is. Hoewel VivA die skakels met sorg uitkies, kan ons geen aanspreeklikheid aanvaar vir die inhoud van sulke webblaaie nie. 'n Skakel op die VivA virtuele inhoud na ander inhoud beteken nie dat ons die inhoud van daardie webblaaie nagegaan het nie en dit beteken ook nie dat ons daardie inhoud goedkeur nie.

 

8. GEBRUIK VAN SOSIALEMEDIAPLATFORMS

 

Hierdie klousule bereël die publikasie van inligting en die lewering van kommentaar op sosialemediaplatforms van VivA en verwante maatskappye/onderafdelings deur werknemers, belanghebbendes, lede, intekenaars en die publiek. Vir die doel van hierdie beleid beteken “sosiale media” enige platform vir aanlyn publikasie en kommentaar, waaronder en sonder beperking ressorteer: blogs, wiki’s, webinare en sosiale netwerke soos Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Flickr en YouTube.

8.1 Deelnemers en gebruikers moet ten alle tye voldoen aan goeie etiese standaarde. 

8.2 Enigeen is welkom om kommentaar te lewer en deel te neem aan gesprekke en webinare, welke kommentaar en deelname egter vry moet wees van rassisme, seksisme, homofobie, onvanpaste persoonlike opmerkings, ander vorms van haatspraak of kru, kras en vuil taal.

8.3 Kommentators word gekoppel aan ʼn elektroniese profiel.

8.4 Kommentators mag slegs een profiel op VivA bedryf.

8.5 Kommentaar word outomaties en onveranderd op VivA geplaas soos wat dit gelewer word.

8.6 Profiele mag werklike name of skuilname hê, maar moet vergesel wees van werklike skakelbesonderhede van die persoon wat die kommentaar lewer.

8.7 Kommentaar moet geskied in ooreenstemming met die gees en waardestelsel van VivA.

8.8 Die doelbewuste ontwrigting van gesprekke, onder meer deur irrelevante en/of uitlokkende stellings, trolling (http://en.wikipedia.org/wiki/Troll%28Internet29) of flaming (http://en.wikipedia.org/wiki/Flaming% 28Inernet%29)) word nie toegelaat nie.

8.9 Agtervolging en/of teistering van ander kommentators, stalking (http://en.wikipedia.org/wiki/Stalking) deur voortdurend op hul kommentaar te fokus en sinvolle reaksie op daardie kommentators in die weg te staan, word nie toegelaat nie.

8.10 Herhaalde plasings van dieselfde inhoud in verskillende kommentaarstukke of die plasing van irrelevante inligting of skakels na irrelevante webadresse, word nie toegelaat nie.

8.11 Rassistiese en seksistiese kommentaar, of kommentaar wat andersins aanstootlik of diskriminerend van aard is, sal nie toegelaat word nie.

8.12 Ander gebruikers en kommentators sal nie persoonlik aangeval en/of verneder word nie.

8.13 Kommentaar moet relevant wees.

8.14 Kommentaar wat geweld aanwakker, haatspraak verteenwoordig, kru taalgebruik insluit, of lasterlik of godslasterlik van aard is, sal nie geduld word nie.

8.15 VivA hou die reg voor om sonder verdere kennisgewing enige kommentaar wat nie voldoen aan die bepalings van hierdie beleid nie, eensydig te verwyder.

8.16 Die kommentator hoef nie in kennis gestel te word indien sy kommentaar verwyder word nie, en redes vir die verwydering hoef nie deur VivA verskaf te word nie.

8.17 VivA hou die reg voor om die kommentaarfunksie op die webwerf af te skakel, sonder voorafkennisgewing aan gebruikers.

8.18 Indien enige persoon 'n klagte/grief oor ʼn ander gebruiker se kommentaar indien, sal dit deur VivA ondersoek word.

8.19 Kommentaar waaroor ʼn sekere aantal klagtes ontvang is, soos van tyd tot tyd deur die redaksie bepaal, word normaalweg verwyder.

8.20 Kommentaar waaroor deeglik gemotiveerde klagtes ontvang word, selfs al sou geen ander kommentators kla nie, sal ook vir skrapping oorweeg word.

8.21 VivA hou die reg voor om, sonder verdere kennisgewing, enige kommentators wat hulle herhaaldelik skuldig maak aan die oortreding van hierdie bepalings en voorwaardes, eensydig van enige verdere deelname aan enige van VivA se aktiwiteite uit te sluit. In so ʼn geval verbeur die oortreder enige krediete of subskripsiegelde wat reeds betaal is.

8.22 Met die aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes aanvaar gebruikers dat hul kommentaar gewysig of verwyder mag word indien dit nie aan hierdie bepalings voldoen nie.


 

9. ALGEMEEN

 

9.1 VivA mag hierdie gebruiksvoorwaardes te enige tyd wysig. Deur die VivA virtuele inhoud te besigtig, verbind jy jou tot die huidige weergawe van die gebruiksvoorwaardes. Jy besef dat dit jou plig is om vertroud te raak met die bygewerkte weergawe van die gebruiksvoorwaardes.

9.2 'n Sertifikaat onderteken deur die webmeester sal prima facie-bewys wees van die datum van publikasie, asook die bewoording van die huidige asook vorige weergawes van die gebruiksvoorwaardes.

9.3 Niks op die VivA virtuele inhoud moet geïnterpreteer word as 'n aanbod nie maar moet beskou word as 'n blote uitnodiging om met ons sake te doen.

9.4 Indien enige bepaling van hierdie gebruiksvoorwaardes nie ten volle afdwingbaar is nie, sal die oorblywende bepalings wel van krag bly.

9.5 Suid-Afrikaanse reg is van toepassing op hierdie gebruiksvoorwaardes asook op die verhouding tussen jou en VivA in soverre dit jou gebruik van die VivA virtuele inhoud betref.